หน้าหลัก

แมคคาเดเมียนัท ผลิตผลจากทรัพยากรอันมีค่าแสดงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชาวบา้นบ่อเหมืองน้อยหมู่บา้นเล็กๆ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้พืชเศรษฐกิจได้รับการสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้อยา่งยั่งยืน ถั่วทุกเมล็ดผ่านการคัดเลือกการผลิตที่ สะอาด สดใหม่ รสชาติอร่อย พร้อมสะดวกบริโภคทุกที่ทุกเวลา กับความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในโครงการและสุขใจกับธรรมชาติบนภูสวนทรายเทือกเขาตามแนวชายแดนไทย–ลาว ดินแดนเหนือสุดของภาคอีสาน จังหวัดเลย

Follow us on Instagram